,

ഊന്നല്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക്; തൊഴില്‍, നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ വര്‍ധനയ്ക്കും പ്രാധാന്യം

https://t.co/kGc7MuLw2i https://t.co/5n1IqTQ9oc